BIP SR Lubaczów

Kolejności rozpatrywania przyjmowanych spraw oraz udostępnianie informacji o ich stanie reguluje:

  • Zarządzenie Nr 81 / 03 / DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych,

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma kierowane do Sądu Rejonowego w Lubaczowie przyjmowane są na Biurze Podawczym. Pracownicy Biura Podawczego przekazują poszczególne pisma do komórek organizacyjnych Sądu, gdzie pisma podlegają rejestracji.

Pozwy i wnioski rejestrowane są w sekretariatach wydziałów Sądu, natomiast skargi i wnioski w trybie kpa składane na piśmie, kierowane są do załatwienia prezesom poszczególnych sądów i rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków ( art. 221 kpa do 259 kpa i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 02.5.46) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. ze zm. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.03.5.22).

Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski) do postępowania nieprocesowego załatwiane są w formie orzeczeń sądowych - wyroków i postanowień.

 

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne :

  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
  • Obieg pism i akt zawierających informacje niejawne regulują przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.)

Organem sądu rejonowego jest :

  • prezes sądu rejonowego

Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw

 

Tryb działania Sądu Rejonowego w Lubaczowie określony jest w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r., Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Natomiast tryb postępowania Sądu Rejonowego w Lubaczowie, jako sądu rozpoznającego daną sprawę regulują przepisy proceduralne właściwe dla poszczególnych rodzajów spraw wpływających do sądu( np. Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego).

 

Pisma wszczynające postępowanie i dalsze przyjmowane są na dzienniku podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane są do właściwych wydziałów i rejestrowane. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli formalnej pism, a następnie dokonuje przydziału spraw. Dalsze postępowanie prowadzi skład sędziowski w oparciu o właściwe przepisy procedury, które określają także dopuszczalność środków odwoławczych i innych środków zaskarżania orzeczeń zapadłych w sprawie.

 

Sprawy zakończone prawomocnie Sąd Rejonowy w Lubaczowie archiwizuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt sądowych (Dz. U. 2004 Nr 46, poz. 443) oraz zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie kwalifikowania do materiałów archiwalnych lub do dokumentacji niearchiwalnej akt i ksiąg kolegiów ds. wykroczeń  z lat 1981 - 1989, okresów ich przechowywania oraz warunków niszczenia lub przekazywania archiwum państwowym (Dz. Urz. MS 1996 Nr 3, poz. 19).

Nadzór administracyjny nad postępowaniem sprawuje Prezes Sądu, który

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony (w każdy poniedziałek i czwartek tygodnia w godz. 9,30 - 12,30).

Przedmiot działania i kompetencje

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podatwie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483).

Zasady funkcjonowania Sądu wynikają z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr z 2007r., nr 38, poz. 249), w którym określono wewnętrzną organizację, porządek i czas urzędowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach i wykonywania zadań przez sędziów pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach.

Działalność orzeczniczą Sądu określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych szczebli i instancji.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie jest właściwy dla: miasta Lubaczowa, miast i gmin : Cieszanów, Narol i Oleszyce oraz gmin: Horyniec Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików i Wielkie Oczy.