Prezes Sądu Rejonowego w Lubaczowie
Sędzia Sądu Rejonowego  

Ewa Hełmecka

pok. 22
tel. 0 16  632 50 77
prezes@lubaczow.sr.gov.pl

przyjęcia stron :
w poniedziałki i czwartki
w godz. 930- 1230

Zakres kompetencji:

▪  kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do
    kompetencji dyrektora sądu

▪  dokonuje analizy  orzecznictwa w kierowanym sądzie i informuje sędziów o wynikach tej
    analizy

▪  zaznajamianie się  z przebiegiem spraw rozpatrywanych w sądzie, a budzących wątpliwości
   prawne lub w których postępowanie przedłuża się.

▪  kontrola celowości i zasadności odraczanych i przerywanych posiedzeń, prawidłowego
   obsadzania dni posiedzeń.

▪  czuwanie nad prawidłowością i terminowością pracy sekretariatów poszczególnych
   wydziałów

▪  czuwanie nad tokiem i szybkością postępowań międzyinstancyjnych

▪  nadzór nad terminową i prawidłową sprawozdawczością

▪  załatwianie spraw Adm

▪  wykonuje obowiązki Administratora Danych Osobowych

▪  wykonuje zadania wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny

▪  szkolenie ławników, kuratorów społecznych

▪  załatwianie spraw tajnych, poufnych  i zastrzeżonych

▪  przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków

 ▪ wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych

▪  sprawowanie nadzoru nad komornikiem

 ▪  nadzór i kontrola dowodów rzeczowych

▪   zabezpieczenie prawidłowej pracy kuratorów zawodowych

▪  wykonywanie poleceń Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Sądu Apelacyjnego
    i  Sądu Okręgowego

▪  współpraca z terenowymi organami władzy, administracji rządowej  i samorządowej
    oraz organizacjami społecznymi

▪ pełni inne czynności przewidziane w prawie o ustroju sądów powszechnych oraz przepisach
   odrębnych

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 14 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 22733 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 10:48:06 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-14 15:23:57 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-14 15:21:18 Przemysław Kisała Wersja oryginalna