Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw

 

Tryb działania Sądu Rejonowego w Lubaczowie określony jest w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r., Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Natomiast tryb postępowania Sądu Rejonowego w Lubaczowie, jako sądu rozpoznającego daną sprawę regulują przepisy proceduralne właściwe dla poszczególnych rodzajów spraw wpływających do sądu( np. Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego).

 

Pisma wszczynające postępowanie i dalsze przyjmowane są na dzienniku podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane są do właściwych wydziałów i rejestrowane. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli formalnej pism, a następnie dokonuje przydziału spraw. Dalsze postępowanie prowadzi skład sędziowski w oparciu o właściwe przepisy procedury, które określają także dopuszczalność środków odwoławczych i innych środków zaskarżania orzeczeń zapadłych w sprawie.

 

Sprawy zakończone prawomocnie Sąd Rejonowy w Lubaczowie archiwizuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt sądowych (Dz. U. 2004 Nr 46, poz. 443) oraz zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie kwalifikowania do materiałów archiwalnych lub do dokumentacji niearchiwalnej akt i ksiąg kolegiów ds. wykroczeń  z lat 1981 - 1989, okresów ich przechowywania oraz warunków niszczenia lub przekazywania archiwum państwowym (Dz. Urz. MS 1996 Nr 3, poz. 19).

Nadzór administracyjny nad postępowaniem sprawuje Prezes Sądu, który

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony (w każdy poniedziałek i czwartek tygodnia w godz. 9,30 - 12,30).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 08 grudzień 2008
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 12880 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-18 16:09:46 Przemysław Kisała Wersja oryginalna