Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma kierowane do Sądu Rejonowego w Lubaczowie przyjmowane są na Biurze Podawczym. Pracownicy Biura Podawczego przekazują poszczególne pisma do komórek organizacyjnych Sądu, gdzie pisma podlegają rejestracji.

Pozwy i wnioski rejestrowane są w sekretariatach wydziałów Sądu, natomiast skargi i wnioski w trybie kpa składane na piśmie, kierowane są do załatwienia prezesom poszczególnych sądów i rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków ( art. 221 kpa do 259 kpa i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 02.5.46) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. ze zm. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.03.5.22).

Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski) do postępowania nieprocesowego załatwiane są w formie orzeczeń sądowych - wyroków i postanowień.

 

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne :

  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
  • Obieg pism i akt zawierających informacje niejawne regulują przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 06 kwiecień 2009
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 11624 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-19 22:12:59 Przemysław Kisała Wersja oryginalna