Majątek i finanse Sądu

Sąd Rejonowy w Lubaczowie jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadająca osobowości prawnej.

Działalność Sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Dysponentem środków budżetowych Sądu jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Zadania realizowane przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie w  2020 roku finansowane były z Budżetu Państwa w ramach części 15 oraz działu - 755 - Wymiar sprawiedliwości. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł  5.438.801,00 zł i obejmował środki zaplanowane w rozdziale klasyfikacji budżetowej: 75502 - Jednostki sądownictwa powszechnego. Plan wydatków zrealizowany został 5.438.708,67 zł.

Majątek Skarbu Państwa w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m. in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Stan majątku na dzień 31.12.2021 r:

Wybrane składniki majątku

Wartość (netto)

Grunty

62.436,42     

Budynki, lokale i obiekty

744.902,95     

Maszyny i urządzenia techniczne

911.049,81     

Wartości niematerialne i prawne

29.484,82     

R a z e m :

                  1.747.874,00

Sąd posiada w zarządzie następujące grunty:

- działki nr 2628 i 2629 o powierzchni 0,3975 ha - przy ul. Mickiewicza 24 stanowiące nieruchomości zabudowane (siedziba Sądu)

Bazę lokalową Sądu Rejonowego w Lubaczowie stanowią 3 budynki przy ul. Mickiewicza 24:

1/ budynek administracyjny o powierzchni  -  916,23 m2

2/ budynek ksiąg wieczystych /wraz z łącznikiem/ o powierzchni -  412,21 m2

3/ budynek garażowy o powierzchni   - 120,22 m2.

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 22 czerwiec 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 10078 Autor / Zatwierdzający: Małgorzata Bielańska
Wersje:
2022-10-24 23:56:42 Przemysław Kisała Wersja oryginalna