Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

 

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o: zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (D. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249).

 

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.06.97.673),
  • rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. Nr 46, poz. 443),
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych". (Dz.U. z 2007r. nr 38 poz. 249),
    zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 roku Nr 68/07 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej wraz z załącznikami.

Dane zawarte w rejestrach : repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 06 kwiecień 2009
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 11171 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-31 12:59:00 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-31 12:57:39 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-24 23:55:22 Przemysław Kisała Wersja oryginalna