Informacja
Zakupione i niewykorzystane – znaki opłaty sądowej jak i kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej
n i e   p o d l e g a j ą    z w r o t o w i .

Informujemy, że w  związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r.  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1404) od dnia 1 stycznia 2015 r. sądem właściwym do przyjmowania dochodów, sum depozytowych i sum na zlecenie (zaliczek na koszty postępowania sądowego) oraz dokonywania wydatków dotyczących  Sądu Rejonowego w Lubaczowie - jest Sąd Okręgowy w Przemyślu.

W budynku  Sądu Rejonowego w Lubaczowie funkcjonuje  kasa Sądu, w której można  uiszczać opłaty sądowe.
Istnieje również  możliwość   uiszczania  opłat sądowych w  formie bezgotówkowej w  kasie  Sądu .

 Rachunek dochodów budżetowych:
(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)

NBP O/Rzeszów

28 1010 0055 1153 0050 6900 0000

I Wydział Cywilny

98 1010 0055 1153 0050 6900 0001

II Wydział Karny

71 1010 0055 1153 0050 6900 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

44 1010 0055 1153 0050 6900 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

17 1010 0055 1153 0050 6900 0004

Rachunki sum depozytowych:

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia/zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

BGK O/Rzeszów

Rachunek sum depozytowych w PLN

 75 1130 1017 0021 1000 8390 0004

Rachunek sum depozytowych w USD

48 1130 1017 0021 1000 8390 0005

Rachunek sum depozytowych w EUR

32 1130 1017 0021 1000 8390 0002

Rachunek sum depozytowych w CHF

59 1130 1017 0021 1000 8390 0001

Rachunek sum depozytowych w GBP

05 1130 1017 0021 1000 8390 0003

Rachunek sum na zlecenie:

(zaliczki wnoszone na poczet wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów, rejestr spadkowy)

NBP O/Rzeszów

80 1010 1528 0021 3413 9800 0000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

(nawiązki i świadczenia pieniężne)

BGK O/Rzeszów

19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

Kody do przelewów zagranicznych:

IBAN                -  PLN

BIC(SWIFT)      -  NBPLPLPW  -  dla banku NBP

BIC(SWIFT)      -  GOSKPLPW -  dla banku BGK

Rachunek ZFŚS:

(spłaty pożyczek mieszkaniowych)

NBP O/Rzeszów

63 1010 1528 0021 3418 9110 0000

Rachunek wydatków budżetowych:

NBP O/Rzeszów

93 1010 1528 0021 3422 3000 0000

Opłat sądowych można dokonać:
w kasie Sądu Rejonowego w Lubaczowie w formie gotówkowej i bezgotówkowej;

  • na rachunki bankowe Sądu Rejopnowego w Lubaczowie wskazane na stronie Sądu w zakładce ,,Obsługa Interesantów” - ,,Konta bankowe”;
  • przekazem pocztowym;

 

Zakupu znaków można dokonać:

  • w kasie Sądu Rejonwego w Lubaczowie
  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;

Uiszczanie opłat
Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for­mie wpłaty gotówkowej, bez­pośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości.

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych);

Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądo­wej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania doku­mentów.

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.

W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego - Bank Pekao S.A. na niżej podane rachunki:

Lp

Treść

Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Okręgowego w Przemyślu

1

Sumy depozytowe w PLN

83 1240 6957 0111 0000 0000 0794

2

Sumy depozytowe w USD

76 1240 6957 0787 0000 0000 0100

3

Sumy depozytowe w EUR

29 1240 6957 0978 0000 0000 0126

4

Sumy depozytowe w CHF

83 1240 6957 0797 0000 0000 0056

5

Sumy depozytowe w GBP

94 1240 6957 0789 0000 0000 0064

 
Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać:

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych

style="width: 36px; border: 1pt solid #1555ad; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>Lpspan>

style="width: 213px; border-top: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-left: none; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>Treśćspan>

style="width: 363px; border-top: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-left: none; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Okręgowego w Przemyśluspan>

style="width: 36px; border-right: 1pt solid #1555ad; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-left: 1pt solid #1555ad; border-top: none; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>1span>

style="width: 213px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>Sumy depozytowe w PLNspan>

style="width: 363px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>83 1240 6957 0111 0000 0000 0794span>

style="width: 36px; border-right: 1pt solid #1555ad; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-left: 1pt solid #1555ad; border-top: none; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>2span>

style="width: 213px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>Sumy depozytowe w USDspan>

style="width: 363px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>76 1240 6957 0787 0000 0000 0100span>

style="width: 36px; border-right: 1pt solid #1555ad; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-left: 1pt solid #1555ad; border-top: none; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>3span>

style="width: 213px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>Sumy depozytowe w EURspan>

style="width: 363px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>29 1240 6957 0978 0000 0000 0126span>

style="width: 36px; border-right: 1pt solid #1555ad; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-left: 1pt solid #1555ad; border-top: none; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">54span>

style="width: 213px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; padding: 6pt 7.5pt;"> <span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">>Sumy depozytowe w GBPCHFspan>

style="width: 363> px; border-top: none; border-left: none; border-bottom:>83 1pt solid #1555ad; border-right: 1pt solid #1555ad; padding:240 6957 0797 0000 0000 0056p> t 7.d> 5pt;"><s/pan s> tyle="fond> t-size: 8d> pt;">Sumy data-mce-mark="1">pan style="font-familzy: Arial, sans-serif;" data-mcowe-mark="1" w GBP >94 1240 6957 0789 0000 0000 0064span>

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 13 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Wojdyło
Licznik odwiedzin: 22397 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-13 08:57:07 Paweł Wojdyło Zobacz zmiany
2022-12-14 08:37:34 Paweł Wojdyło Zobacz zmiany
2022-11-30 12:55:19 Paweł Wojdyło Zobacz zmiany
2022-11-21 14:11:51 Paweł Wojdyło Zobacz zmiany
2022-11-21 14:10:16 Paweł Wojdyło Zobacz zmiany
4

Sumy depozytowe w CHL

83 1240 6957 0797 0000 0000 0056

style="text-align: justify;">pan style="front-size: 8pt;"g><&nb><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #575757;">patrong>>
/>
/> <span /style="front-family: Arial, g>sans-setrif; color: #575757;"ng>Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnychpan>tyle="front-family: Tahoma, sans-serif; color: #575757;">.g>