BIP SR Lubaczów

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Sądu Rejonowego w Lubaczowie

Adres:
37-600 LUBACZÓW

UL. MICKIEWICZA 24
tel. centrali 016/632 50 64
fax. 016/632 50 64

sad@lubaczow.sr.gov.pl  

Strona Intrenetowa Sądu
www.lubaczow.sr.gov.pl

srlub

 

Redaktor:

Tel. 016 - 632 50 64

sad@lubaczow.sr.gov.pl

 

Wprowadzanie treści:
Przemysław Kisała Administrator systemu informatycznego
tel. 0-16 676-13-55
p.kisala@przemysl.so.gov.pl

Mariusz Hodur Informatyk
tel. 0-16 676-13-55
m.hodur@przemysl.so.gov.pl

Majątek i finanse Sądu

Sąd Rejonowy w Lubaczowie jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadająca osobowości prawnej.

Działalność Sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Dysponentem środków budżetowych Sądu jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Zadania realizowane przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie w  2022 roku finansowane były z Budżetu Państwa w ramach części 15 oraz działu - 755 - Wymiar sprawiedliwości. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł  5.920.967,00 zł i obejmował środki zaplanowane w rozdziale klasyfikacji budżetowej: 75502 - Jednostki sądownictwa powszechnego. Plan wydatków zrealizowany został 5.920.877,99 zł.

Majątek Skarbu Państwa w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m. in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Stan majątku na dzień 31.12.2022 r:

Wybrane składniki majątku

Wartość (netto)

Grunty

62.436,42     

Budynki, lokale i obiekty

699.479,91     

Maszyny i urządzenia techniczne

1.232.702,90     

Wartości niematerialne i prawne

14.742,40     

R a z e m :

                  2.009.361,63

Sąd posiada w zarządzie następujące grunty:

- działki nr 2628 i 2629 o powierzchni 0,3975 ha - przy ul. Mickiewicza 24 stanowiące nieruchomości zabudowane (siedziba Sądu)

Bazę lokalową Sądu Rejonowego w Lubaczowie stanowią 3 budynki przy ul. Mickiewicza 24:

1/ budynek administracyjny o powierzchni  -  916,23 m2

2/ budynek ksiąg wieczystych /wraz z łącznikiem/ o powierzchni -  412,21 m2

3/ budynek garażowy o powierzchni   - 120,22 m2.

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie prowadzi bibliotekę zakładową.

 

Na księgozbiór składają się przede wszystkim książki i czasopisma z dziedziny prawa i nauk pokrewnych. Korzystać z księgozbioru mogą pracownicy Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

 

Do zadań biblioteki należy również prenumerata książek i czasopism, a także bieżący ich zakup.

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie posiada archiwum zakładowe, która działa na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 roku

w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości ( Dz. Urz. MS Nr 8, poz. 55).

Dokumentacja powstaje w wyniku działalności jednostki, a następnie po wykorzystaniu podlega przekazaniu do archiwum zakładowego.

Do zadań archiwum zakładowego w szczególności należy:

- przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,

- przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej

   ewidencji,

- udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,

- przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały

  archiwalne zaliczane do kategorii „A" do właściwego archiwum państwowego,

- przygotowywanie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B"),

  udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych

  materiałów na makulaturę,

- utrzymywanie stałych kontaktów z właściwym archiwum państwowym.

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

 

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o: zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (D. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249).

 

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.06.97.673),
  • rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. Nr 46, poz. 443),
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych". (Dz.U. z 2007r. nr 38 poz. 249),
    zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 roku Nr 68/07 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej wraz z załącznikami.

Dane zawarte w rejestrach : repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.